Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Carburateurshop is de handelsnaam van Jakomola BV

ALGEMEEN
Toepasselijkheid voorwaarden, tot totstandkoming en inhoud overeenkomsten 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en offerte van de Carburateurshop, via welke entiteit dan ook en op iedere overeenkomst (in welke vorm dan ook) tussen de Carburateurshop en wederpartij. (‘Wederpartij’ is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elk samenwerkingsverband met wie de Carburateurshop een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.) Deze algemene voorwaarden zullen mede van toepassing zijn op vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Carburateurshop voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch overeengekomen tussen de Carburateurshop en wederpartij.

1.5 de Carburateurshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wederpartij zal van zo’n wijziging uiterlijk dertig dagen voor inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht.

1.6 Een overeenkomst tussen de Carburateurshop en wederpartij komt tot stand op het moment dat de Carburateurshop de aanvaarding van een order of opdracht van wederpartij heeft bevestigd dan wel een andersoortige overeenkomst door de Carburateurshop en wederpartij is gesloten.

1.7 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een order of opdracht of overeenkomst, door of op verzoek van wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande toestemming van de Carburateurshop en op voorwaarde dat de reeds door de Carburateurshop verrichte werkzaamheden geheel door wederpartij worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van wederpartij is de Carburateurshop gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en worden schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2.2 Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen één maand is aanvaard.

2.3 Technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de Carburateurshop of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de Carburateurshop. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de Carburateurshop gedaan verzoek franco aan hem worden teruggezonden.

2.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de Carburateurshop gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Gegevensverstrekking

3.1 De wederpartij staat ervoor in dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten schuld van de Carburateurshop komen voor rekening van wederpartij.

Prijzen

4.1 de Carburateurshop hanteert dynamische prijzen, zulks (mede) in verband met de fluctuerende inkoopprijzen. Prijzen worden zo spoedig mogelijk aan wederpartij bericht. de Carburateurshop is bevoegd nacalculatie toe te passen.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op levering bij wederpartij, en behelzen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen) alle overheidsheffingen behalve (bij leveringen aan niet-consumenten) BTW.

4.3 de Carburateurshop is bevoegd wijzigingen in inkoopprijzen, arbeidslonen, huur, valutakoerswijzigingen en andere relevante kosten door te berekenen.

4.5 De Carburateurshop is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (zie ook art. 8.1); de kosten hiervan zullen aan wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Risico

5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van de Carburateurshop verkocht en/of te leveren aan wederpartij gaat op wederpartij over op het moment van afhalen door wederpartij op het adres van de Carburateurshop of een door de Carburateurshop aangeduide plaats, of afleveren bij wederpartij of de door wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voor zover anders mocht zijn overeengekomen.

5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in en uitladen, het vervoer (transport) en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor rekening en risico van wederpartij zijn.

Levering en levertijd

6.1 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet de Carburateurshop nog niet in verzuim zijn. Pas indien aan de Carburateurshop een nadere en redelijke termijn is gesteld en hij om hem toe te rekenen redenen niet binnen die nadere termijn levert, zal van verzuim sprake kunnen zijn.

6.2 Wederpartij dient eventuele direct zichtbare tekorten, manco’s en beschadigingen (niet ontstaan door het transport, dat ingevolge artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden voor risico van de wederpartij komt) binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Carburateurshop te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

6.3 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door wederpartij worden afgenomen, is de Carburateurshop gerechtigd de desbetreffende goederen aan wederpartij te factureren, en is de Carburateurshop voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van wederpartij op te (doen) slaan. In geval van niet-afname door wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn zal de Carburateurshop naar keuze nakoming door wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Carburateurshop, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

Kwaliteit, garantie en service

7.1 De door de Carburateurshop afgeleverde zaken gelden slechts als niet- deugdelijk als wederpartij aantoont dat deze niet voldoen aan de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke kwaliteitseisen en/of niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.

7.2 Garantie voor door de Carburateurshop elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke Fabrikant/leverancier deze verstrekt. Voor producten die niet

nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voor zover deze uitdrukkelijk is overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

7.3 Indien de de Carburateurshop wordt verzocht op basis van een diagnose door een ander (de wederpartij of een derde) een reparatie uit te voeren of anderszins (herstel)werkzaamheden te verrichten en de juistheid of onjuistheid van die diagnose is niet op voorhand te controleren, kan de de Carburateurshop nimmer aansprakelijk worden gehouden als mocht blijken dat met de werkzaamheden van de de Carburateurshop als uitgevoerd op basis van die diagnose het probleem niet is verholpen.

7.4 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van de de Carburateurshop, ofwel hersteld, ofwel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de de Carburateurshop en/of de fabrikant/leverancier te wijten zijn aan fouten of tekortkomingen waardoor de goederen voor wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

7.5 Indien blijkt dat aan de de Carburateurshop voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.

7.6 Alle garantieaanspraken vervallen indien wederpartij zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiks-aanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor de de Carburateurshop redelijkerwijs niet was te verwachten.

7.7 Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.

Inschakelen van derden

8.1 de de Carburateurshop overlegt voor zover mogelijk van tevoren met de wederpartij over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van de wederpartij. Bij de selectie van derden zal de benodigde zorgvuldigheid in acht worden genomen. Indien de de de Carburateurshop bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de hulp van derden, is hij voor hun gedragingen (dan wel eventuele tekortkomingen) niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de de Carburateurshop.

Aansprakelijkheid

9.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de de Carburateurshop niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook en aan welk goed of persoon dan ook.

9.2 Indien de de Carburateurshop bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van wederpartij.

9.3 Eventuele aansprakelijkheid van de de Carburateurshop is ten allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade (uitdrukkelijk uitgesloten zijn bedrijfsstagnatie en gemiste omzet/winst etc.) en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de de Carburateurshop wordt vergoed (verhoogd met de eventuele eigen bijdrage van de de Carburateurshop); zo nodig verstrekt de de Carburateurshop op verzoek van wederpartij informatie tot welk bedrag de de Carburateurshop verzekerd is. Indien de de Carburateurshop ter zake geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van de de Carburateurshop te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto factuurbedrag.

9.4 Ten aanzien van goederen welke de de Carburateurshop van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens wederpartij, indien en voor zover de Carburateurshop zich daarop beroept.

9.5 De wederpartij vrijwaart de de Carburateurshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van overeenkomsten tussen wederpartij en de de Carburateurshop schade lijden en waarvoor de de Carburateurshop niet op grond van de in art. 9.1 genoemde dwingendrechtelijke bepalingen kan worden aangesproken.

Reclames

10.1 Onverminderd het in artikel 6.2 van deze voorwaarden bepaalde, zullen eventuele reclames (ook ten aanzien van facturen) slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht dagen na de levering in schriftelijke vorm gemotiveerd/gespecificeerd door de de Carburateurshop zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn of (bij gebreke van garantie) binnen drie maanden na levering van de betreffende goederen.

10.2 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover de Carburateurshop. Ingevolge artikel 13.4 van deze voorwaarden is verrekening uitgesloten. 10.3 Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van de Carburateurshop.

Overgang van eigendom, verlengd eigendomsvoorbehoud

11.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.1 van deze voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens de de Carburateurshop geleverde goederen eigendom van de de Carburateurshop tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de de Carburateurshop verschuldigd is.

11.2 In geval van niet-betaling van enig door wederpartij aan de Carburateurshop verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal de de Carburateurshop gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van de de Carburateurshop om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

11.3 Wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij de de Carburateurshop rust duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren, deugdelijk verzekerd tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, explosie, diefstal of andere oorzaak (voor zover verzekerbaar).

11.4 Over zaken waarvan het eigendom nog bij de de Carburateurshop rust, mag wederpartij niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn bedrijf; daaronder valt in geen geval het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.

11.5 Wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen aan uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van de de Carburateurshop in de in voorgaande leden genoemde gevallen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,--per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van wederpartij.

11.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud door de de Carburateurshop geleverde zaken, dient wederpartij de Carburateurshop hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Recht van retentie

12.1 Indien de Carburateurshop goederen of gegevens (al dan niet door de Carburateurshop vervaardigd of samengesteld) van de wederpartij onder zich heeft, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen een (in aanbouw zijnde) onroerende zaak, is de Carburateurshop gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die de Carburateurshop gemaakt heeft/facturen die de Carburateurshop heeft verzonden ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde wederpartij, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld (zulks ter beoordeling van de Carburateurshop). Het recht tot retentie heeft de Carburateurshop ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.

Betalingen

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn te geschieden via bancaire overboeking.

13.2 De op de bank-en giroafschriften van de Carburateurshop aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

13.3 Iedere betaling van wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan de Carburateurshop verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

13.4 Verrekening en opschorting door wederpartij zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van de Carburateurshop moeten zonder beroep op opschorting en/of verrekening door wederpartij tijdig worden voldaan.

13.5 In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling of van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke de Carburateurshop op wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar. Voorts is de Carburateurshop alsdan gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten en eventuele kortingsafspraken in te trekken.

13.6 De Carburateurshop kan van wederpartij verlangen dat deze een naar oordeel van de Carburateurshop genoegzame zekerheid voor betaling stelt danwel (deels) bij vooruitbetaling betaalt. Wordt de zekerheidsstelling of vooruitbetaling niet binnen de door de Carburateurshop gestelde redelijke termijn gesteld c.q. ontvangen, dan is de Carburateurshop gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten en (na aanmaning) de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

13.7 Indien wederpartij enige betaling verschuldigd blijft, is de Carburateurshop bevoegd tot verrekening van deze openstaande vordering(en) met bijvoorbeeld nog/achteraf aan wederpartij uit te betalen korting.

Verzuim en de gevolgen daarvan

14.1 Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.2 Indien een door wederpartij aan de Carburateurshop verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Carburateurshop automatisch de wettelijke handelsrente of (bij niet-handelstransacties) de vertragingsrente conform de Nederlandse wetgeving verschuldigd worden.

14.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van door de Carburateurshop te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden begroot op 15% van het door wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Carburateurshop om vergoeding door wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Einde overeenkomst

15.1 In geval van verzuim van wederpartij zal de Carburateurshop gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht van de Carburateurshop tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit (verlengd) eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van de Carburateurshop om in plaats van de overeenkomst op te zeggen nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.

15.2 De Carburateurshop zal de overeenkomst met wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien: a. wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, of wederpartij (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van wederpartij of een gedeelte daarvan wordt gelegd; b. wederpartij, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, danwel goederen van wederpartij onder bewind worden gesteld; c. als wederpartij een rechtspersoon is, indien: de liquidatie van wederpartij wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van wederpartij wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van wederpartij wordt of is genomen.

15.3 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die wederpartij op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Carburateurshop verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze voorwaarden, onverminderd het recht van de Carburateurshop tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Carburateurshop toekomende rechten.

Toepasselijk recht

16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Carburateurshop, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

Geschillenbeslechting

17.1 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn op de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen als rechter in eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter in eerste aanleg.

Geldigheid voorwaarden

18.1 In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden.

18.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel Emmen-Nederland gedeponeerd onder het/de KvK-01176582 nummer(s) van de Carburateurshop te Vlagtwedde

Facebook Twitter Linkedin Pinterest